About

Resume

Slovenia

Around

Asia 2015

Aconcagua 2011

Elbrus 2009

Kilimanjaro 2008

Eastern Europe & Russia 2005

Europe 2005

Diaries

Central America 2004

Mexico 2004

USA 2004

South America 2003

Spain 2003

New York


Yellowstone
Chicago
Pittsburgh
Canada: Toronto & Niagara Falls
Seattle
Spokane
Los Angeles
Disneyland


San Diego


San Francisco